در حال بارگذاری ...
جشنوراه فجر استانی

بودجه از استانداری برسد، جشنواره تئاتر فجر برگزار می‌شود

دومین جشنواره تئاتر فجر خراسان رضوی با حضور ۱۱ اثر از تهران، گرگان، آمل، مشهد و کشــور آذربایجان از ۲۶ تا ۳۰ دی ماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.

به گزارش ایران تئاتر به نقل از قدس آنلاین، برگزاری دومین جشنواره تئاتر فجر اســتانی در مشهد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. هر ســال از اوایل دی ماه دغدغــه و نگرانی همه آنانــی که به تئاتر علاقه مند هســتند، آغاز می شود. همان هایی که یا جزو مسؤولان هســتند یا هنرمند و علاقه مند به تئاتر. گویا این روال عادت شــده است که در دقیقه ۹۰ یعنی درست چند روز پیش از آغاز جشنواره خبر حل مشــکلات اعلام گردد که حل همه مشکلات هم به تأمین منابع مالی برمی گردد. با اینکه امسال در حوزه تئاتر دومین سالی است که در استان جشــنواره برگزار می شود، هنوز برای این رویداد برنامه ای مشخص نداریم. ایــن درحالی اســت کــه تا زمانــی ردیف بودجه ای مشــخص، بــرای برگــزاری این جشــنواره تخصیــص نیابد، همــه تلاش مسؤولان اســتان و شهرمان و هنرمندان در این عرصه بی نتیجه خواهد ماند. این روزها هم مانند ســال های قبل اگر وعده ها حمایت استانداری نباشد، همین اندک انگیزه برای پیگیری هم باقی نمــی ماند؛ زیرا نوید برگزاری تئاتر فجر مانند سال قبل به حمایت استانداری نیاز دارد.
در همین راستا رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان می گوید: برگزاری جشنواره تئاتر فجر استانی همزمان با سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرو حمایت استانداری است، اما امیدواریم نوشدارو نشود.
کیوان صباغ برآورد برگزاری این جشــنواره را صد میلیون تومان ارزیابی و در ادامه خاطرنشان می کند: البته استانداری قول مساعد برای برگزاری این جشنواره را به ما داده است و همچنین در بحث تبلیغات شهری، معاونت فرهنگی- اجتماعی شــهرداری و مدیریت امور هنــری، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی خراسان رضوی و حوزه هنری خراســان رضــوی حمایت های جانبی را خواهند داشت.
وی همچنین تصریح می کند: ارگان هایی مانند حــوزه هنری که توان مالــی ندارند، با امکاناتی مانند واگذاری سالن های تئاتر، ما را مورد حمایت قرار می دهند.
این هنرمند شهرمان همچنین عنوان می کند: متأســفانه در ردیــف بودجه هــای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هیچ بودجه ای در این خصوص قرار نگرفته اســت و آن هــا هم امکان کمک ندارند. البته ما برای ۵۱ میلیون تومان تفاهمنامه با این اداره کل داریم که تاکنون امسال مبلغ ۲۳ میلیون تومان آن پرداخت شده اســت که این بودجه برای برگزاری جشنواره استانی و جشن اردیبهشت تئاتر، اعزام گروه ها به جشنواره های گوناگون، آموزش و تولید باید هزینه شود.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی خاطرنشــان می کند: البته این کمبود بودجه مشکل دولت اســت و قول هایی را هم از اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی خراسان رضوی داریــم که مازاد مبلغ تفاهمنامه هم طی یک ماه آینده به تئاتر اســتان کمک خواهد شد و امیدواریم که دولت بودجه های لازم را به ادارات بدهد تا آن ها بتوانند ما را حمایت کنند.
وی در پاســخ به اینکه دســتمزد گروه های اعزامی برای اجرا در جشنواره فجر استانی در مشــهد برعهده کیست؟ می گوید: فقط بحث اســکان و پذیرایی گروه هــای تهران برعهده ماست و دستمزد گروه های تهرانی توسط خود تهران پرداخت می شود.
وی می گوید: در دومین جشــنواره تئاتر فجر استانی (مشــهد) ۶ اثر تهران، گرگان، آمل و کشــور آذربایجان به روی صحنه می رود که عبارتنــد از نمایش هایی چــون «صبح بخیر فرمانده» نوشته و کار سیروس همتی، «رعنا» نوشــته و کار علیرضا کوشک جلالی، «نوبت یعنی بعدی» نوشــته و کار مرتضی شاه کرم، «غریبه ای از دریا» نوشــته و کار تراب زاده از گرگان، «مالیخولیا» از آمل و «ســلطان مار» نوشته بهرام بیضایی از کشور آذربایجان است.
رئیس انجمن هنرهای نمایشــی خراســان رضــوی در ادامــه از اجــرای پنــج نمایش صحنــه ای از مشــهد نیز خبــر می دهد که عبارتنــد از «تب ســرد روی پیشــانی داغ» نوشــته علی حاتمی نژاد و کارگردانی مهدی ضیاء چمنی، «شــرم و دغدغه» نوشته و کار جواد اشکذری، «حسن کچل» به کارگردانــی منصــور جهانبخش، «نگهبان و اژدها» نوشــته و کار سحر رضوانی و «تاریکــی» نوشــته علــی حاتمی نــژاد و رئوف دشــتی و کارگردانی عبدالله برجســته اجرا می شود.
کیوان صباغ از اجرای سه نمایش عروسکی و اجرای پنج اثر نمایشنامه خوانی نیز نوید می دهد و می گوید: نمایش های امســال دومین جشــنواره تئاتر فجر استانی (مشهد) در سالن های مجموعه تئاتر مشهد، تماشاخانه بهار، ســالن اصلی، (ســالن حوزه هنری و یا شمایل) اجرا خواهد شد.
صبــاغ درخصوص نحــوه داوری جشــنواره نیز می گوید: داوری براســاس نظرســنجی از تماشــاگران انجام خواهد شــد البته یک نفر ناظــر از تهران نیز در طول جشــنواره حضور خواهد داشت.
وی تأکید کرد: امســال بهترین ها از ســوی تماشاگران انتخاب می شــوند و جوایز نیز به برگزیدگان در هر بخش اعطا می شود.
وی در پایان تأکید می کند: امیدوارم با پرداخت به موقع بودجه بتوانیم دومین جشنواره تئاتر فجر مشهد را از ۳۰ تا ۲۶ دی ماه برگزار کنیم.
لازم به یادآوری اســت، از نیمه دی ماه سال جاری بخش «فجر اســتانی» جشنواره تئاتر فجر در هفت اســتان کشور به مدت دو هفته برگزار می شــود و مطابق شیوه نامه و مقررات دبیرخانه این جشنواره، پس از ارزیابی امکانات و شرایط برگزاری، استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، بوشهر، فارس، گلستان و یزد برای برگزاری این بخش انتخاب شدند.
همچنین حضور بیــش از ۵۰ درصدی تئاتر استان ها در فجر ۹۴ ضرورت بیش از پیش به تخصیص بودجه دولتی برای این جشنواره آن را به یک مطالبه جدی مبدل می کند. امید به این است که در روزهای آینده خبرهای خوشی از برگزاری دومین دوره جشنواره تئاتر استانی فجر داشته باشیم.
نظرات کاربران