در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تعارض یا تنش؟!

تعارض یا تنش؟!

نوشتاری بر مقوله ساختار مدیریت بر سازمان ها با نگاهی به مدیریت انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی

یادداشت |