در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
تعارض یا تنش؟!

تعارض یا تنش؟!

نوشتاری بر مقوله ساختار مدیریت بر سازمان ها با نگاهی به مدیریت انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی